Cancel Preloader

Struktur Organisasi VJDJ

Bhikkhu Khemasarano Thera

Kepala Vihāra
(1986 - 1993)

Bhikkhu Sukhemo Mahāthera

Wakil Kepala Vihāra
(1995 - sekarang)

Bhikkhu Subalaratano Mahāthera

Kepala Vihāra
(1993 - sekarang)

Bhikkhu Khantidharo

Wakil Kepala Vihāra
(1988 - 1993)